اردیبهشت, ۱۳۹۶ 2 نظرات مقالات موفقیت

راز ثروت

راز ثروت : افـراد زیـادی وجـود دارنـد كـه بـا وجـود اسـتفاده از كتابهـای مفیـد در زمینـه ثروتمنـد شـدن، شـركت در سـمینارهای متعـدد، و اسـتفاده از جمـلات تأكیـدی زیـاد، هنـوز اغلـب آنهـا بـا مشـكلات مـادی زیـادی، دسـت و پنجـه نـرم می‌كننـد. ایـن افـراد اگرچـه تمـام كارهایـی را كـه در ایـن زمینـه انجـام داده انـد، مفیــد و ثمربخــش بــوده اســت؛ امــا هنــوز درگیــر یــك نــوع بــاور محــدود كننــده هســتند. این ً گونـه افـراد معمـولا دربـاره دسـتیابی بـه ثـروت، باورهـا و اعتقادهـای مختلفـی دارنـد، از جملـه:

  • من برای رسـیدن به اهدافم در زندگی پول كافی ندارم.
  • برای من خیلی دیر شـده اسـت، فكر نكنم بتوانم به پول دست پیدا كنم.
  • در صورت سـرمایه گذاری در بازار بورس، قیمتها سقوط خواهند كرد.
  • اقتصاد مسـئلهای بسیار پیچیدهای است.

همـه ایـن باورهـا موانعـی را ایجـاد می‌كننـد كـه ایـن موانـع، مـا را بـرای دسـتیابی بـه ثـروت دچــار می‌كننــد.

کسب موفقیت و ثروت

ایــن نــوع افــكار، مــردم را محــدود می‌كننــد، زیــرا آنــان در جســت وجوی پاســخهایی در خــارج از خودشــان هســتند، در حالی‌كــه كلیــد گنــج و ثــروت در درونشــان قـرار دارد.
غنـا و بی نیـازی در ذهـن مـردم جـای دارد. بسـیاری از كسـانی كـه در زمینـه مالـی موفـق هسـتند، اغلـب باورهـای مثبتـی دربـاره رفـاه و نعمـت دارنـد. وقتـی كـه مـردم متوجـه میشــوند كــه چطــور در مســیر خوشــبختی گام بردارنــد، از قلمــرو اســباب و علــل بیــرون می آینــد، و ایــن ســئوال، ذهنشــان را بــه خــود مشــغول می‌كنــد؛ “آیــا ممكــن اســت؟” ســپس بــه مــرور اهدافشــان میپردازنــد و از آن میــان، یكــی را بــه دســت میآورنــد.

آری، آنــان موفــق میشــوند زیــرا ایــده پولــدار شــدن را در ســر می پروراننــد.

پـس بجـای اینكـه ذهـن خـود را بـر امكانـات متمركـز كنیـم، بهتـر اسـت كمـی بـه ایـن مســئله فكــر كنیــم كــه چــرا مــا ثــروت و نعمــت كافــی در زندگــی نداریــم. داشــتن یــك الگــوی مناســب، محدودیتهــا و موانــع موجــود بــر ســر راه موفقیــت را كاهــش میدهــد. وقتــی كــه از نظــر فكــری در وضعیــت بهتــری بــه ســر ببریــد، و از تنشهــا، نگرانیهــا و عصبانیـت بـه دور باشـید، آسـانتر میتوانیـد در زندگـی پیشـرفت كنیـد.

راز ثروت :اولیـن قـدم بـرای كمـك بـه یـك شـخص، ایـن اسـت كـه ماهیـت مشـكلاتش را برایـش كشـف كنیـد.

بــرای مثــال، ممكــن اســت یــك نفــر پــدر و مــادری داشــته باشــد كــه عمــری در فقــر و ناچیـزی دسـت و پـا زده انـد؛ بنابرایـن ایـن فـرد در ضمیـر ناهوشـیار خـود ایـن بـاور را دارد كــه مجبــور اســت همیشــه درگیــر مشــكالت مالــی باشــد، چــرا كــه والدیــن او هــم دچــار چنیـن وضعیتـی بوده انـد؛ و یـا والدینـش دائـم بـه او تلقیـن كننـد كـه او قـادر بـه سـاختن یـك زندگـی راحـت بـرای خـودش نیسـت.

ایـن مسـئله، عمومـا در كـودكان بـه چشـم میخـورد. آنهـا در سـالهای اولیـه زندگیشـان، فقــر و بی پولــی در ذهنشــان نقــش بســته اســت. ایــن نــوع باورهــای محــدود در”ان. ال. پــی”، “مهــر زدن” نامیــده میشــود، همیــن مهــر و نقــش در اذهــان كــودكان باعــث  میشــود كــه چه بســا تــا آخــر عمرشــان بــه فقــر و بی پولــی خــود ایمــان داشــته باشــند.

کسب ثروت و فراوانی

 

بنابرایـن شـناخت باورهـای محـدود و مقیـد، نخسـتین گام اساسـی اسـت. زمانـی كـه بـه نقشهـا و باورهـای ضمیـر ناهوشـیارتان پـی بردیـد، میتوانیـد از روشهـای مختلـف “ان. ال. پـی” بـرای از بیـن بـردن موانـع اسـتفاده كنیـد، و بـه خـود ایـن اجـازه را بدهیـد كـه از امكانـات و فرصتهـای دسـتیابی بـه ثـروت و نعمـات زندگـی برخـوردار شـوید.

چه باید كرد؟

پیـش از هـر چیـز، به دقـت دربـاره خواسـته ها و آرزوهـای خـود و راههـای رسـیدن بـه آنهـا بیندیشـید. از خـود بپرسـید:”چگونـه می توانـم موفـق شـوم؟” حـال، كار متفاوتـی انجـام دهیـد. بـه چیزهایـی كـه در زندگـی نداریـد فكـر كنیـد. سـپس از خــود بپرســید كــه چــرا ایــن چیزهــا را نداریــد و چطــور میتوانیــد آنهــا را به دســت بیاوریــد. حتــی بــا یــادآوری یكــی از آرزوهــا و خواســته هایتان احســاس خوبــی بــه شــما دســت میدهــد. ایــن احســاس، از آنجــا ناشــی میشــود كــه در ایــن حالــت، تمــام چارچوبهــای ضمیــر هوشــیار و ناهوشــیار شــما كــه در خصــوص ثــروت و كامیابــی هســتند، گســترش پیــدا می‌كننــد.

راز ثروت : شــاید ایــن مســئله عجیــب به نظــر برســد كــه چطــور یــك نفــر میتوانــد، به یكبـاره باورهـا و رفتـار خـود را دربـاره ایـن امكانـات تغییـر دهـد؟ اغلـب اوقـات، مـردم به دنبــال نتایــج آنــی و فــوری هســتند. ایــن تغییــرات شــاید در ابتــدا ناچیــز باشــند، امــا در ادامـه مـردم می آموزنـد كـه بـه روش جدیـدی فكـر كننـد و در ایـن حالـت درهـای گشـوده زیــادی جلــوی خــود مشــاهده می‌كننــد. بــرای روشــن شــدن مطلــب بــالا مثالــی میزنیــم؛

خواستن توانستن است

ســالها پیــش تعــدادی ویتنامــی بــه ایـالت متحـده مهاجـرت كردنـد. بیشـتر مـردم آمریـكا از اینكـه دولـت، امكانـات و خدماتـی در اختیـار ایـن افـراد مهاجـر قـرار مـیداد، ناراضـی بودنـد. امـا نكتـه قابـل توجـه ایـن بـود كــه بیشــتر ویتنامیهایــی كــه وارد دنیــای تجــارت میشــدند، بــه موفقیتهــای چشــمگیری دســت مییافتنــد، چــرا؟

شـاید دلیـل مشـخص آن، ایـن باشـد كـه مـردم ویتنـام از كشـوری می آمدنـد كـه در صـورت اشــتباه كــردن، فرصــت بســیار كمــی بــرای جبــران آن داشــتند. آنهــا بــه كشــور ایــالات متحـده آمدنـد، كشـوری كـه در آن، بدتریـن حالـت ممكـن ایـن بـود كـه كسـی آنهـا را پـای تلفــن بخواهــد و یــا آنهــا را به خاطــر پرداخــت نكــردن یــك صورتحســاب شــماتت كنــد. و بلاخــره اینكــه ویتنامیهــا پــس از مهاجــرت بــه آمریــكا، به صــورت دو یــا ســه خانــواده در زیــر یــك ســقف بــا هــم زندگــی كردنــد و بــا انجــام مشــاغل دشــوار و كم درآمــد، پولهایشــان را روی هــم گذاشــتند و در مــدت كمــی، بــا ایــن پولهــا تجارتــی را بــه راه انداختنــد و تمــام اعضــای خانواده هــا در كنــار هــم ایــن تجــارت را رونــق بخشــیدند.

در نتیجـه نیـازی بـه اسـتخدام نیـروی كار نداشـتند. بـه ایـن ترتیـب پـس از گذشـت مدتـی بـا سـود حاصـل از تجـارت، ملكـی را خریـداری كردنـد و در ادامـه همینطـور بـه خریـد امـلاك بیشــتری پرداختنــد. بـرای ایـن ویتنامی هـا، موفقیـت، اثبـات و تأكیـد بـر امكانـات موجـود بـود؛ چـرا كـه بـرای آنهــا هــر چیــزی امــكان داشــت. آنهــا بــرای دســتیابی بــه اهــداف بلندمدتشــان رنــج و ســختی كوتاه مــدت را بــه جــان میخریدنــد.

ازاینکه این مطالب را خواندید خوشحال هستید؟

می توانید هم اکنون مشتری مطالب سایت شوید تا جدیدترین مطالب سایت برای شما ایمیل شود. لطفا روی تصویر زیر کلیک کنید.

پــس خواســتن توانســتن اســت.

اگــر شــما از نقطــه ای از جهــان آمــده باشــید كــه مــرگ هــر لحظــه در انتظــار شــما بــوده، به جــای عصبانیــت و ناراحتــی از تــرك وطــن، به خاطــر زنــده بــودن بســیار سپاســگزار و خوشـحال باشـید، و بجـای ترشرویـی و شـكایت كـردن، بـرای برطـرف كـردن مشـكلات و موانعـی كـه بـر سـر راه زندگیتـان قـرار دارد، ایـن سـئوال را از خـود بپرسـید: “آیـا موفقیـت امــكان دارد؟”

 صبر یك موهبت است

 

بــرای بیشــتر آلمانیهــا، پس انــداز كــردن پــول بــرای خریــد اجنــاس بــزرگ و گرانقیمــت و پرداخـت نقـدی اجنـاس، كاری مرسـوم اسـت. در كشـور آلمـان تنهـا بدهـی ای كـه مـردم دارنـد، پـول رهـن منـزل و یـا بدهـی اتومبیلشـان اسـت. آنهـا پـس از خریـد كالای مـورد نظــر خــود، بلافاصلــه بــرای خریــد كالای بعدیشــان شــروع بــه پس انــداز می‌كننــد. آنهــا حتــی لحظــه ای از كنــار گذاشــتن پولشــان بــرای خریــد كالای مــورد نظــر خــود تأســف نمی خورنـد؛ بنابرایـن بجـای آنكـه انـرژی خـود را صـرف ایـن بكننـد كـه چگونـه بـه هـدف خــود برســند، بــا صبــر و تأمــل بــه انتظــار رســیدن بــه هدفشــان می نشــینند.

میل به کسب درآمد بیشتر

توانایـی بـه تأخیـر انداختـن لـذت و خشـنودی، موضـوع كتـاب دكتـر “دانیـل گلمن” بـا عنوان “بینــش احساســی” اســت. نویســنده در ایــن كتــاب، نتیجــه می گیــرد:

كســانی بـرای رسـیدن بـه خواسـته های خـود صبـر و تحمـل كننـد، بـه مـرز موفقیـت نزدیك‌ترنـد.

بی نیـازی واقعـی اغلـب مـردم، نگـران میـزان درآمـد خـود هسـتند. خـواه یـك نفـر سـالانه سه میلیارد درآمـد داشـته باشـد، خـواه پنجاه میلیون تومان؛ در هـر دو حالـت میـل بـه كسـب درآمـد بیشـتر در او وجـود دارد و مـردم هیـچگاه از میـزان درآمـد خـود راضـی نیسـتند.

در زمــان حكومــت نــازی، افــراد ثروتمنــد بیشــماری در كشــور آلمــان بودنــد كــه پــس از مصــادره اموالشــان بــه اردوگاه هــای كار اجبــاری فرســتاده میشــدند. “ویكتــور فرانــكل” و “آن فرانـكل”، در حالی‌كـه در بدتریـن شـرایط زندگـی و در فقـر دسـت و پـا میزدنـد، هنـوز یـك زندگـی غنـی و پرنعمتـی را داشـتند. ویكتــور فرانــكل، در كتــاب خــود تحــت عنــوان “انســان در جســتوجوی معنــا” معتقــد اســت كــه تنهــا یــك چیــز را نمیتــوان از انســان بــه زور گرفــت، و آن نگــرش و بینـش او بـه زندگـی اسـت.

او میگویـد: “مـا كـه در اردوگاه كار اجبـاری زندگـی كرده ایـم، میتوانیــم مردمــی را به خاطــر بیاوریــم كــه بــه كلبه هــای دیگــران میرفتنــد و بــه آنهــا دلــداری میدادنــد و آخریــن تكــه نانشــان را بــه آنهــا میبخشــیدند. اگــر چــه تعــداد آنهــا انگشت شــمار بــود، امــا بــرای اثبــات ایــن مســئله كافــی اســت كــه

همه چیــز را میتــوان از یــك انســان گرفــت، مگــر یــك‌ چیــز و آن هــم آخریــن آزادی انســان در انتخــاب رفتــار خویـش در هـر شـرایطی اسـت.

فرانــكل به عنــوان روانشــناس، نگــرش خالقــی را پذیرفــت كــه بــه او كمــك كــرد تــا از شــرایط ســخت زندگــی در یــك اردوگاه كار اجبــاری زنــده بیــرون بیایــد. آیا پول معیار ارزش انسان است؟ همانطــور كــه در بــالا بــه آن اشــاره كردیــم، ویكتــور فرانــكل در اردوگاه، تمــام دارایــی خــود حتــی كفشهایــش را از دســت داد و تنهــا چیــزی كــه بــرای او باقــی مانــد، توانایــی بـاور خویـش و پذیرفتـن ایـن مسـئله بـود كـه او هنـوز انسـان خوبـی اسـت، بـا وجـود آنكـه همه چیــز را از او گرفتــه بودنــد.

کسب درآمد یک عامل بیرونی است

ایـن دیـدگاه، از آن جهـت ارزشـمند اسـت كـه ثابـت می‌كنـد داشـتن پـول و ثـروت در مـدت زمـان طولانـی نمیتوانـد مالكـی بـرای ارزش دادن بـه خـود باشـد پـول، مشـخص نمی‌كنـد كـه شـما چه‌كسـی هسـتید، بلكـه تنهـا یـك منبـع اسـت، آنچـه مهـم اسـت، داشـتن اعتمـاد بــه نفــس بالاســت.

پــول صرفــا یــك عامــل بیرونــی اســت. زمانــی كــه مــردم نســبت به خـود احسـاس بهتـری پیـدا كننـد، از شكسـت كمتـر هـراس دارنـد. امـروزه میـزان بهـادادن بـه خـود بـا خـرج كـردن پـول سـنجیده میشـود؛ یعنـی هـر چـه پـول بیشـتری بـرای خـود خــرج كنــی، بــرای خــود ارزش بیشــتری قائــل هســتی.

حــال بــه مثالــی اشــاره می‌كنیــم؛ زنـی را در نظـر بگیریـد كـه ۵۰۰ میلیون تومان از والدینـش بـه او ارث رسـیده اسـت. او در سـال حداقـل ۸۰ میلیون تومان بـرای خریـد وسـایل مـورد علاقـه خـود خـرج می‌كنـد؛ مثـلا در یـك خریـد از فروشـگاه محـل زندگیـش۵ میلیون تومان را خـرج خریـد لبـاس و كفـش می‌كنـد و امــا علــت همــه ایــن ولخرجیهــا بهخاطــر چشــم و همچشــمی بــا خواهــرش اســت.

خواهـر ایـن زن هـم كـه همـان مبلـغ را بـه ارث بـرده اسـت، همیـن ولخرجیهـا را می‌كـرد. امـا او بـه پـول به عنـوان یـك جنبـه از هویـت خـود نـگاه نمی‌كـرد و بسـیار خـرج كـردن را نشــانه ارزش نمیدانســت. ایــن زن بعــد از ازدواج بــه كمــك همســرش، بــه تجــارت موفقیت آمیــزی دســت زد؛ به طــوری كــه در طــول چنــد ســال، ســود حاصــل از تجــارت چندیـن برابـر سـرمایه اولیـه اش بـود. امـا خواهـری كـه پـول را وسـیله ای بـرای ارزش دادن بــه خــود میدیــد، خیلــی زود تمــام پولهایــش را از دســت داد و ورشكســت شــد.

بنابرایــن، كســانی كــه هویــت و ارزش خــود را بــر پایــه عوامــل بیرونــی قــرار نمیدهنــد، خیلــی زود خســته و درمانــده میشــوند. زمانــی كــه شــخص از مقایســه كــردن و قضــاوت دربــاره خــود و دیگــران دســت برمــیدارد، كم‌كــم متوجــه تغییــرات شــگرفی در زندگیــش میشـود؛ چـرا كـه زندگـی را از دریچـه چشـمان خـود میبینـد، و دیگـران فرصـت شـناخت خویــش را از او نمیگیرنــد.

شما هم ثروتمند و بی نیاز باشید

ایــن شــخص، بجــای دیــدن نــكات منفــی و نداشــته های خــود، متوجــه تواناییهــا و امتیــازات خــود میشــود و ســعی می‌كنــد، جنبه هــای مثبــت وجــودش را تقویــت و جنبه هــای منفــی را از بیــن ببــرد. پـس بـا درك و شـناخت بهتـر خـود، میتوانیـم بـه سرچشـمه خوشـبختی كـه در وجودمـان جریـان دارد، دسـت پیـدا كنیـم.

ایـن شـناخت، مـا را در درك جهـان خـارج كمـك می‌كنـد و در نتیجــه موانــع و مشــكلات موجــود بــر ســر راهمــان را راحتتــر برطــرف می‌كنیــم و بـه آنچـه در زندگـی آرزویـش را داریـم، از جملـه برخـورداری از یـك زندگـی پـر از رفـاه و آسـایش دسـت پیـدا خواهیـم كـرد.

 

شما بعد از خواندن این مقاله ارزشمند راز ثروت: تجربه های ارزشمند خود را در این زمینه با همه دوستداران ذهن ایده آل درمیان بگذارید.

شما در این زمینه راز ثروت چه تجربیاتی دارید؟

با توجه به علم و اطلاعاتی که از این مقاله راز ثروت بدست آوردید چه اقداماتی را بلافاصله انجام خواهید داد؟

با ما در قسمت نظرات همراه باشید… 

 

 

برای دیدن دانلودهای رایگان، مقالات و محصولات انگیزشی در زمینه روانشناسی ، موفقیت ، دانلود فایل صوتی ، دانلود کتاب صوتی  ، و همچنین خرید و دانلود کتابهای صوتی به وب سایت ذهن ایده آل مراجعه نمایید.

www.zehneideal.com

مهدی سجودی

مدیر وبسایت ذهن ایده آل

برچسب ها
2 نظرات

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *