اردیبهشت, ۱۳۹۶ 1 نظر مقالات موفقیت

روانشناسی

علم روانشناسی می گوید هرچیزی که ذهن انسـان بتواند آن را تصورکند، می تواند آن را به دست آورد، برای جـذب ثروت بایـد همـه حواسـت متوجـه پول و  ثـروت باشـد. اگـر بـه ایـن فکـر کنـی کـه بـه انـدازه کافـی پـول نـداری، غیـر ممکـن اسـت بتوانـی پـول بیشـتری جـذب زندگـی ات بکنـی زیـرا در ایـن صـورت همـه افـکارت متوجـه پـول کافـی نداشـتن مـی شـود. اگـر همـه حواسـت را روی پـول کافـی نداشـتن متمرکـز کنـی، بـرای خـودت شـرایط بیشـتری بـرای بـی پولـی یـا کـم پولـی فراهـم مـی کنـی. بایـد حواسـت را متوجـه فراوانـی پـول و ثـروت کنـی تـا پـول و ثـروت وارد زندگـی ات شـود.

در قانون جذب پول و ثروت علـت اینکـه کسـی پـول کافـی نـدارد ایـن اسـت کـه بـا افـکارش مانـع آمـدن پـول مـی شـود. هـر نـوع افـکار، احساسـات و عواطـف منفـی مانـع رسـیدن چیزهـای خـوب، از جملـه پـول، بـه تـو مـی شـود. دنیـا مانـع رسـیدن پـول بـه دسـت تـو نمـی شـود زیـرا همـه پولـی  را کـه مـی خواهـی همیـن حـالا در دنیـا موجـود اسـت. اگـر بـه انـدازه کافـی پـول نـداری، علتـش ایـن اسـت کـه مانـع جریـان پـول بـه زنگـی ات مـی شـوی و ایـن کار را بـا افـکارت انجـام مـی دهـی.

بایـد در تـرازوی ذهنـت کفـه پـول بیشـتر از حـد نیـاز داشـتن، سـنگین تراز کفـه کمبـود پـول باشـد. بـرای ایـن کار بایـد بیشـتر بـه ثـروت و فراوانـی فکـر کنـی. وقتـی بـه پـول نیـاز داشـته باشـی، احسـاس نیرومنـدی در وجـودت شـکل مـی گیـرد و بنابرایـن از طریـق قانـون جـذب، نیـاز بـه پـول راجـذب مـی کنـی و ایـن اصـلا خـوب نیسـت.

روانشناسی از نوع روانشناسی ثروت


مــی خواهــم رازی را برایتــان بگویــم. راه میــان بــر بــرای رســیدن بــه هــر چیــزی کــه در زندگـی ات مـی خواهـی ایـن اسـت کـه همیـن حـالا شـاد باشـی و خوشـی را احسـاس کنـی! ایـن سـریع تریـن راه رسـیدن بـه پـول و هرخواسـته دیگـری اسـت کـه داری. قانـون جـذب در واقـع افـکار و احساسـات عمیـق درونـی ات را در زندگـی منعکـس مـی کنـد.

اکثــر مــردم چــه فکــر مــی کننــد. آنهــا مــی گوینــد: “چطــور مــی تونــم پــول بیشـتری بـه دسـت بیـارم؟ چطـور مـی تونـم سـرمایه بیشـتری داشـته باشـم؟ مگـه مـی شـه بـه ایـن راحتـی ثروتمندتـر و خوشـبخت تـر بشـم؟ درسـته کـه مـن کارم رو دوسـت دارم ولـی ایـن ممکـن نیسـت کـه بشـه از عهـد همـه قـرض و قولـه هـا بـر اومـد درحالـی کـه مـی دونــم میــزان درآمــد ســقفی داره و بیشــتر از اون ممکــن نیســت. چطــور مــی تونــم حقــوق بیشــتری بگیــرم؟”

ازاینکه این مطالب را خواندید خوشحال هستید؟

می توانید هم اکنون مشتری مطالب سایت شوید تا جدیدترین مطالب سایت برای شما ایمیل شود. لطفا روی تصویر زیر کلیک کنید.

ایــن کارآســان اســت :بخــواه تــا بشــود

ایــن مــورد بــر مــی گــردد بــه مسـئله ای کـه در این مقاله روانشناسی در مـوردش صحبـت کـرده ایـم. کارشما ایـن اسـت کـه بـه هسـتی بگویـی دقیقـا چـه مـی خواهـی. اگـر در گذشـته فکـر مـی کـردی تنهـا راهـی کـه ممکـن اسـت از آن پولـی بـه دسـتت برسـد شـغلت اسـت، فـوراً ایـن فکـر را از ذهنـت بیـرون کـن. هیـچ مـی دانـی کـه اگـر بـه ایـن طـرز فکـرت ادامـه بدهـی، همیـن فکـر بایـد در زندگـی ات تحقـق پیـدا کنـد؟ ایـن طـور فکرهـا بـه هیـچ دردت نمـی خورنـد.

خیلـی وقـت هـا مـردم بـه مـن مـی گوینـد :”مـن مـی خـوام سـال دیگـه در آمـدم رو دو برابـر کنـم.” امـا بعـد کـه بـه رفتارشـان نـگاه مـی کنـی مـی بینـی هیـچ کاری انجـام نمـی دهنـد کـه ایـن اتفـاق بیفتـد. بعــد از مدتــی هــم بــا خودشــان مــی گویند:”مــن نمــی تونــم ایــن کار رو بکنــم.” در ایــن صــورت حــدس مــی زنیــد چــه اتفاقــی بیفتــد؟ هســتی در جــواب ایــن افــراد مــی گویــد: درخدمتــم اربــاب، فرمــان شــما را اطاعــت مــی کنــم. و بــه ایــن ترتیــب نمــی تواننــد در آمدشــان را دو برابــر کننــد.”

روانشناسی ثروت

حـال کـه در روانشناسی ثروت بـا راز بـزرگ آشـنا شـده ای. وقتـی شـخصی را ببینـی کـه ثروتمنـد اسـت مـی دانی کـه بیشـتر افـکار چنیـن فـردی در مـورد ثـروت اسـت نـه کمبـود پـول و بـه همیـن دلیـل آگاهانـه یـا نـا آگاهانـه ثـروت را بـه خـودش جـذب مـی کنـد. ایـن افـراد فقـط بـه ثـروت فکـر مـی کننـد و بـا ایـن کارشـان دنیـا، مـردم، شـرایط و وقایـع را طـوری بـه حرکـت در مـی آورنـد کـه آنهـا را بـه ثـروت برسـاند.

پــول، راحــت بــه دسـت مـی یـاد و همیشـه همیـن طـوره. اوایـل کار ایـن جملـه بـه نظـرت دروغ مـی آیـد. باشــد، چــه عیبــی دارد؟ بخشــی از ذهنــت مــی گویــد: “دروغگــو! اصــلا ایــن طــور نیسـت، پـول درآوردن سـخته.” بایـد حواسـت باشـد کـه مدتـی ذهنـت بـا ایـن دوایـده بـازی مـی کنـد و بلاتکلیـف اسـت کـه کـدام درسـت اسـت.

 بخشـیدن پـول کار بسـیار قدرتمنـدی بـرای جـذب پـول بیشـتر اسـت زیـرا وقتـی بـه کسـی پولــی مــی دهــی، در واقــع مــی گویــی “مــن خیلــی پــول دارم.”

مطمئنــا تعجــب نمــی کنـی اگـر بدانـی کـه ثروتمنـد تریـن مـردم کـره زمیـن بسـیار انسـان دوسـت هسـتند. آنهـا مبالـغ هنگفتـی بـه دیگـران مـی بخشـند و بـه خاطـر وجـود قانـون جـذب، هسـتی فرصـت تـازه ای برایشـان خلـق مـی کنـد و پولـی را کـه بخشـیده انـد چنـد برابـر مـی کنـد و بـه آنهـا برمـی گردانـد!

هر چه میخواهی در درون خودت جستجو کن


اگـر فکـر کنـی “مـن بـه انـدازه کافـی پـول نـدارم کـه بـه دیگـران ببخشـم” بلـه درسـت اسـت! بـه همیـن دلیـل اسـت کـه بـه انـدازه کافـی پـول نـداری؟ هـر وقـت فکـر مـی کنـی بـه انـدازه کافـی پـول نـداری! هـر وقـت فکرمـی کنـی بـه انـدازه کافـی پـول نـداری کـه بـه دیگـران ببخشی،شـروع کـن بـه پـول بخشـیدن بـه دیگـران. وقتـی بـه بخشـش اعتقـاد داشـته بـاشی، قانـون جـذب هـم پـول بیشـتری بـه تـو میبخشـدتا تـو هـم پـول بیشـتری بـه دیگـران ببخشـی.

تفـاوت زیـادی میـان پـول بخشـیدن بـه دیگـران و فـداکاری وجـود دارد. بخشـیدن از صمیـم قلـب، قلبـی کـه لبریـز از احساسـات باشـد احسـاس خوبـی بـه انسـان مـی دهـد. از خـود گذشـتگی احسـاس خوبـی بـه انسـان نمـی دهـد. ایـن دو را بـا هـم اشـتباه نگیریـد.

ایـن دو بـه کلـی بـا هـم متفـاوت هسـتند. دومـی باعـث مـی شـود احسـاس کنـی پول  کمـی داری امـا اولـی باعـث می شـود احسـاس کنـی بیـش از حـد نیـازت پـول داری. اولـی احسـاس خوبـی بـه تـو مـی دهـد امـا آن یکـی ایـن طـور نیسـت. فـداکاری درنهایـت بـه نفـرت منجـر مـی شـود.

بخشـش از صمیـم قلـب یکـی از شـادی بخـش تریـن کارهایـی اسـت کـه مـی توانـی انجـام بدهـی و قانـون جـذب ایـن پیـام را دریافـت و پـول بیشـتری رابـه زندگـی ات سـرازیـر مـی کند. خـودت مـی دانـی چــه مــی گویــم و مــی توانــی تفــاوت را احســاس کنــی. اینطــور نیســت؟

هرچیــزی را کــه میخواهـی بایـد در درونـت جسـتجو کنـی! دنیـای بیـرون دنیـای آثـار و نتایـج افـکار توسـت.

موانع ثروتمند شدن

افـکار و انـرژی ات را روی شـادی متمرکـز کـن.در درونـت شـاد و خوشـحال بـاش و بـا تمـام وجـودت ایـن احسـاس را بـه دنیـا انتقـال بـده تابتوانـی بهشـت واقعـی را روی زمیـن تجربـه کنـی. چـرا مـردم از پیشـرفت و بهبـود وضـع مالـی خـود و داشـتن یـك زندگـی راحــت بــاز میماننــد؟ پاسـخ بـه ایـن سـئوال عمومـا بـر ایـن مسـئله متمركـز اسـت كـه موفقیـت مالـی غیرممكـن اسـت.

بیشـتر مـردم موانـع بیشـماری را كـه سـد راه پولـدار شدنشـان میشـوند، خـود بـه وجــود میآورنــد

اگــر شــما هــم باورهــای محــدود كننــدهای را دربــاره پــول در ضمیــر ناهوشــیارتان جــای داده ایــد، خــارج شــدن از حصــار تنــگ فقــر و بی پولــی كاری دشــوار اســت، چــرا كــه ذهــن ناهوشــیار شــما تمــام تلاشتــان را بــرای دســتیابی بــه پــول مختــل می‌كنــد. بــه همیــن خاطــر بیشــتر مــردم، زندگیشــان را بــا ایــن خیــال بــه ســر میبرنــد كــه آنهــا هیــچگاه عرضــه پولــدار شــدن را ندارنــد.

بــا ایــن حــال كســانی نیــز هســتند كــه اگرچــه بــه پولــدار شــدن خــود ایمــان دارنــد، امــا راه دســتیابی بــه آن را نمیداننــد. بیشــتر مــردم در ضمیــر هوشــیار خــود فكــر می‌كننــد كــه بــرای رســیدن بــه اهدافشــان میتواننــد هــر كاری را انجــام دهنــد، امــا بخــش ناخــودآگاه مغــز آنــان بــه موفقیتشــان اعتقـاد نـدارد؛ بنابرایـن شـخص هـر چـه بیشـتر از بخـش ناخـودآگاه مغـزش پیـروی كنـد، موانــع بیشــتری در زندگــی روزانــه اش پدیــد میآیــد. ایــن همــان كاری اســت كــه ذهــن انجــام میدهــد.

شما بعد از خواندن این مقاله روانشناسی: تجربه های ارزشمند خود را در این زمینه با همه دوستداران ذهن ایده آل درمیان بگذارید.
شما در زمینه روانشناسی چه تجربیاتی دارید؟
با توجه به علم و اطلاعاتی که از این مقاله روانشناسی بدست آوردید چه اقداماتی را بلافاصله انجام خواهید داد؟

با ما در قسمت نظرات همراه باشید…

 

برای دیدن دانلودهای رایگان، مقالات و محصولات انگیزشی در زمینه روانشناسی ، موفقیت ، دانلود فایل صوتی ، دانلود کتاب صوتی  ، و همچنین خرید و دانلود کتابهای صوتی به وب سایت ذهن ایده آل مراجعه نمایید.

www.zehneideal.com

مهدی سجودی

مدیر وبسایت ذهن ایده آل

 

برچسب ها
1 نظر
  1. الهه

    خداروشکر که مقالات خوبی قرار میدهید. خیلی ممنونم از سایت خوب ذهن ایده آل

    Reply

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *