فیلم بیندیشید و ثروتمند شوید

4.00 3 رای
20,000 تومان

داخل این فیلم انگیزشی داستان خیلی از بزرگان تاریخ وجود دارد که میتوانید توی این فیلم به تصویر ببینید واقعا چه اتفاقاتی افتاد و بیننده تاریخ باشید، تاریخی که حتی اکنون بزرگ ترین آموزش دهنده های دنیا از آن تجربیات استفاده میکنند.

67
20,000 تومان