ارزشهای زندگی

ارزش های زندگی
مرداد, ۱۳۹۶ 8 نظرات مقالات موفقیت
ارزش های زندگی در پس هر زندگی، اصولی قرار دارد که آن زندگی را شکل می دهد. اصولی که راهنمای زندگی شما هستند، همان ارزش های شما می باشند. این ارزش های به مثابه موارد زیر عمل می کنند: لنگر اگر فاقد معیارهای  ارزشی باشید، چگونه می توانید در ...
ادامه مطلب