روانشناسی ثروت

راز ثروت
اردیبهشت, ۱۳۹۶ 1 نظر مقاله
راز ثروت راز ثروت : افـراد زیـادی وجـود دارنـد كـه بـا وجـود اسـتفاده از كتابهـای مفیـد در زمینـه ثروتمنـد شـدن، شـركت در سـمینارهای متعـدد، و اسـتفاده از جمـلات تأكیـدی زیـاد، هنـوز اغلـب آنهـا بـا مشـكلات مـادی زیـادی، دسـت و پنجـه نـرم می‌كننـد. ایـن افـراد اگرچـه تمـام كارهایـی را كـه ...
ادامه مطلب
کسب ثروت
دی, ۱۳۹۵ بدون نظر مقاله
کسب ثروت کسب ثروت و موفقیت بارها با این جملات در ایمیل‌های شخصی، گفتگوهایی با دوستانم مواجه شده ام که می گویند: می‌خواهم وضعیتم را تغییر دهم، میخواهم کسب ثروت داشته باشم می‌پرسند: آیا این محصولات که در زمینه موفقیت تولید شده برای من فایده‌ای دارد؟ آیا این محصولات ...
ادامه مطلب