کتاب صوتی مذاکره

همه افراد می توانند در مذاکرات موفق عمل نمایند. زیرا مذاکره یک مهارت بوده، از این رو همه افراد می توانند آن را بیاموزند. از این رو هر فردی که بخواهد و تلاش کند می تواند در انجام مذاکرات فردی موفق باشد. اما برای رسیدن به این هدف باید تلاش بسیار زیادی انجام داد.

265
رایگان!