برنامه ریزی بیرونی

باورهای قدرتمند
شهریور, ۱۳۹۷ بدون نظر مقالات موفقیت
باورهای قدرتمند نمی گویم باید باورهای مثبت یا هر گونه باور مذهبی خود را تغییر دهید. آنچه می گویم، این است که می توانید باورهای را حفظ کنید که به شما قدرت بدهند و از شما فردی بهتری بسازند و همچنین می توانید باورهایی که شما را عقب نگاه ...
ادامه مطلب